System ochrony zdrowia w Australii

Informacje ogólne i statystyczne o Australii

Demografia:

Populacja: 21,293,000 mln mieszkańców
Oczekiwana długość życia w momencie urodzenia: mężczyźni 80 lat, kobiety 84 lata
Całkowite wydatki na ochronę zdrowia: per capita: 3,600 $ (2011), 9% PKB (2011)

Najczęstsze przyczyny zgonów w Australii stanowią:

 • Choroby niedokrwienne serca: K – 61 M – 117 (na 100 000)
 • Choroby naczyniowe mózgu: K- 38 M – 42 (na 100 000)
 • Rak: K – 122 M -195 (na 100 000).

Flaga Australii

 

Wydatki na ochronę zdrowia w Australii

 • Łączna kwota wydatków na opiekę zdrowotną na wszystkich szczeblach administracji oraz sektora prywatnego stanowi ok. 10% PKB Australii.
 • Wydatki na ochronę zdrowia na 1 mieszkańca w USD (2010r.) w Australii = 3137 wobec średniej dla OECD= 2984.
 • Najwięcej wydatków przeznacza się na finansowanie szpitali oraz zakup farmaceutyków.
 • 70% pieniędzy przeznaczanych na ochronę zdrowia pochodzi z podatków.
 • 16,8 % to wydatki indywidualne, a tylko 7,8% stanowią prywatne ubezpieczenia medyczne.
 • Najwięcej środków trafia do szpitali, w tym 80% do szpitali publicznych.
 • W Australii działa, finansowany z podatków, powszechny system ochrony zdrowia Medicare, jednocześnie pobierany jest specjalny podatek zdrowotny dla ludności, w wysokości 1,5% uzyskanego dochodu.
 • Krajowym systemem opieki zdrowotnej zarządza minister ds. ochrony zdrowia i starzenia się społeczeństwa.

Struktura organizacyjna australijskiego systemu opieki zdrowotnej

Struktura organizacyjna związana z wielopoziomowym systemem władzy. Wiodąca jest rola rządu federalnego. Każdy stan i każde terytorium ma swojego ministra odpowiedzialnego za politykę zdrowotną na poziomie lokalnym. Podstawową jednostką organizacyjną odpowiedzialną za politykę zdrowotną na poziomie federalnym jest Department of Health and Aged Care.

Do podstawowych zadań urzędu DHAC należy:

 • kreowanie polityki zdrowotnej państwa i jej finansowanie;
 • dbanie o zdrowie publiczne;
 • refundacja cen leków znajdujących się na specjalnym wykazie (Pharmaceutical Benefits);
 • przekazywanie rządom stanowym funduszy na działalność szpitali publicznych;
 • finansowanie domów opieki dla ludzi w podeszłym wieku;
 • nadzór nad jakością i dostępnością na rynku leków i innych preparatów leczniczych
 • tworzenie i wprowadzanie w życie narodowych programów zdrowotnych.

Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Australii

Głównym źródłem finansowania są podatki ogólne (71,2%), ściągane przez Australian Taxation Department. Finansowanie systemu ochrony zdrowia przez rząd federalny odbywa się poprzez zestaw podstawowych mechanizmów:

 • dotacje;
 • Medical benefits;
 • Pharmaceutical benefits;
 • Health Program Grants.

Medicare nie pokrywa tzw. dodatkowych usług medycznych, do których należą m.in.: leczenie dentystyczne i usługi protetyczne, konsultacje okulistyczne, fizykoterapia, świadczenia z zakresu medycyny alternatywnej np. akupunktura, psychoterapia, koszty leków spoza wykazu, opieka pielęgniarska w domu chorego.

Hospitalizacja pacjentów Medicare – pacjenci korzystający z ubezpieczenia Medicare mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania oraz opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.

Opieka ambulatoryjna – Medicare udziela też pewnej pomocy finansowej Australijczykom korzystającym ze świadczeń w szpitalach publicznych i prywatnych, jako pacjenci prywatni.
Podstawowa opieka medyczna – primary health care. Lekarze praktyki ogólnej GP (studia wyższe w zakresie medycyny, roczny staż w szpitalu, licencja, rejestracja przez władze stanowe lub terytorialne). Fee for service oraz wolny wybór lekarza.

System podstawowej opieki zdrowotnej Australii

System ochrony zdrowia podlega rządowi Związku Australijskiego – rządowi federalnemu, przy czym za określone obszary odpowiadają poszczególne stany, np. za zarządzanie szpitalami. Prywatny system opieki zdrowotnej (w zakresie niepokrywanym przez Medicare) finansowany jest przez wiele zakładów prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Największy z nich to Medibank Private, należący do państwa, ale działający na takich samych zasadach jak inne zarejestrowane fundusze ubezpieczeń prywatnych. Pacjent posiadający ubezpieczenie Medicare leczony w placówce publicznej nie ponosi kosztów hospitalizacji, natomiast w przypadku korzystania z usług prywatnej lecznicy Medicare pokrywa do 75% podstawowych kosztów zawartych w wykazie, które obejmują głównie usługi i procedury medyczne. Koszty za leki i zakwaterowanie w placówce prywatnej mogą być pokrywane z prywatnych polis ubezpieczeniowych.

Medicare pokrywa szereg świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem tzw. dodatkowych usług medycznych , do których należą:

 • Leczenie dentystyczne i usługi protetyczne.
 • Konsultacje okulistyczne.
 • Fizykoterapia, terapia zajęciowa.
 • Koszty leków spoza listy wykazu.
 • Koszty związane z transportem pacjentów.
 • Opieka pielęgniarska w domu chorego.
 • Konsultacje logopedy.
 • Koszty aparatów słuchowych.
 • Zabiegi, które nie mają uzasadnienia klinicznego, w tym chirurgii plastycznej.

Jeżeli lekarz nie pobiera opłat wyższych niż znajdujące się w specjalnym wykazie MBS Medicare wypłaca odpowiednią kwotę bezpośrednio lekarzowi. Dotyczy to prawie 80% udzielanych świadczeń.

Lekarze tzw. praktyki ogólnej są jednak uprawnieni do pobierania wyższych opłat za swoje usługi i wówczas pacjent musi sam pokryć z własnej kieszeni różnicę między ceną z wykazu, a honorarium lekarza. Częściej jednak pacjenci wnoszą dodatkowe opłaty w przypadku wizyt u lekarzy specjalistów.

Medicare udziela także pomocy finansowej Australijczykom korzystającym ze świadczeń w szpitalach publicznych i prywatnych, jako pacjenci prywatni:

 • 85% bonifikatę na świadczenia z zakresu opieki ambulatoryjnej;
 • 75% rabatu na usługi medyczne w zakresie leczenia szpitalnego.

BIBLIOGRAFIA:

 1. System opieki zdrowotnej w Australii. Małgorzata Dziubińska- Michalewicz
 2. PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata. Jolanta Kalecińska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *