System ochrony zdrowia na Jamajce

Informacje ogólne i statystyczne o Jamajce

Jamajka należy do tzw. „Ubogiej 8 Trzeciego Świata”.1/3 mieszkańców żyje w skrajnej nędzy. Kraj cechują trudności gospodarcze, nierówność (także w ochronie zdrowia) i napięcia polityczne.

Demografia i wskaźniki ekonomiczne:

 • Liczba ludności (2011): 2,8 mln mieszkańców
 • Gęstość zaludnienia (2011): 259 osób/km2 (najgęściej zaludniona jest południowo-wschodnia część wyspy, gdzie zlokalizowana jest stolica państwa).
 • Mieszkańcy: Afroamerykanie (90%), Mulaci (7%), Hindusi (1%), Zambos, Biali, Chińczycy
 • PKB na 1 mieszkańca : 7,370 $
 • Przyrost naturalny (2011): 0,78%
 • Całkowite wydatki na ochronę zdrowia per capita (2011): 383 $ (wzrasta)
 • Całkowite wydatki na ochronę zdrowia jako odsetek PKB: 5,1 %

Wskaźniki zdrowia populacji Jamajki

 • Średnia oczekiwana długość życia w chwili urodzenia: 69 lat dla mężczyzn, 74 lat dla kobiet.
 • Umieralność dzieci poniżej 5 r.ż./1000 żywych urodzeń: 31 (spada).
 • Umieralność między 15-65 rokiem życia/1000: 224 mężczyźni/131 kobiety.
 • Wskaźnik umieralności matek/100 tys. żywych urodzeń: 89.

Flaga Jamajki

Instytucje występujące w systemie ochrony zdrowia na Jamajce

Szpitale specjalistyczne:

 • Psychiatryczny i rehabilitacyjny dla chorych psychicznie.
 • O&G (Położnictwa i Ginekologii).
 • Pediatryczny.
 • Onkologiczny i hospicjum.
 • Chorób klatki piersiowej.
 • Rehabilitacyjny.

Inne instytucje:

 • Narodowe laboratorium zdrowia publicznego.
 • Bank krwi.

Podstawowa Opieka Zdrowotna – zapewnia opiekę przedporodową i poporodową, opiekę nad dziećmi, opiekę dentystyczną, opiekę psychiczną.

Zdrowie środowiskowe obejmuje: planowanie rodziny, promocję zdrowia, opiekę dietetyczną, ambulatoryjną, kliniki chorób przewlekłych (np. cukrzyca, NT), ambulatoria specjalistyczne (np. dla astmatyków), poradnie zdrowia psychicznego (zmniejszające hospitalizacje z powodu chorób psychicznych).

NHF w systemie ochrony zdrowia na Jamajce

NHF zapewnia ochronę przed ryzykiem wydatków związanych z chorobami przewlekłymi i jest dostępny dla całej ludności (obejmuje 15 chorób), zapewnia powszechną opiekę zdrowotną dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku, dochodów, statusu, historii choroby, płci.

Prywatne Ubezpieczenie Zdrowotne -Guardian Life / Sagicor – przejęcie 75% rynku ubezpieczeń prywatnych. Ubezpieczenie zdrowotne jest zwykle kupowane przez pracodawców dla swoich pracowników.

Charakterystyka opieki zdrowotnej na Jamajce

W systemie ochrony zdrowia na Jamajce powszechne są praktyki zespołowe. Istotnym źródłem finansowania jest udział gminy. Cechę charakterystyczną stanowi integracja usług profilaktycznych i leczniczych. Głównym dostawcą usług medycznych jest GOJ (Goverment of Jamaica), zatem mamy do czynienia z dominacją sektora publicznego w służbie zdrowia. Organizacje pozarządowe, prywatne praktyki, prywatne kliniki i szpitale dostarczają dodatkowych usług. Publiczny sektor zdrowia dominuje w obszarze szpitalnym. Prywatny sektor zdrowia dominuje w zakresie podstawowej opieki, w diagnostyce i aptekach.

Decentralizacja to przede wszystkim skutek reformy z 1995 roku. W 1999 roku na Jamajce nastąpiła decentralizacja administracji usług zdrowotnych. Powstały 4 władze (Regional Health Athorities) w 4 regionach: Południowy-Wschód, Południowy, Północny-Wschód i Zachód.

Środki budżetowe przydzielone: Regional Health Authorities i zarządzanie finansami służby zdrowia Jamajki

Plany finansowe i nowa strategia ustaliły tempo decentralizacji. Proponowane ubezpieczenie zdrowotne nie zostało jeszcze całkowicie wdrożone. Powstał Narodowy Fundusz Zdrowia (finansowanie leków, wsparcie instytucji). Zredukowano liczbę personelu administracji centralnej (z 600 do 300). Nowy system finansowania poprawił dostęp do leków oraz usług, ale także zmniejszył ponoszone koszty.

Ustawy powstałe po reformie:

 • Public Health Act;
 • Revision of the Health Services Act;
 • National Health Services Act.

Osiągnięcia reformy służby zdrowia na Jamajce

Nowa polityka:

 • Usprawniła działania na rzecz efektywności i skuteczności.
 • Rozwinęła specjalistyczne usługi w obszarach wiejskich instytucji.
 • Wzrosła liczba szkoleń pracowników służby zdrowia.
 • Lepsze stało się wyposażenie placówek medycznych.
 • Zwiększył się dostęp do specjalistycznych usług i zredukowała się lista oczekujących pacjentów.
 • Uskuteczniono program „Triage” w oddziale ratunkowym.
 • Lepszy stał się dostęp do POZ.
 • Zmniejszono czas oczekiwania na oddziały ratownicze przy wypadkach.
 • Ulepszona i sprawniejsza obsługa.

Badania warunków życia stwierdzają, iż GOJ powinien znieść opłaty użytkowników publicznych zakładów zdrowia, co upowszechniłoby dostęp do POZ. W 2009 r. wprowadzono kartę zdrowia umożliwiającą bezpłatny dostęp do leków (generuje to jednak ogromne kolejki przed aptekami szpitalnymi, często słabo zaopatrzonymi w stosunku do potrzeb).

NHF składa się z obecnie z:

 1. The NHF Card – zapewnia dofinansowanie na zakup leków dla 15 przewlekłych chorób.
 2. The Jamaica Drug for the Elderly Programm – zapewnia subsydia na:
 • 107 chorób przewlekłych, dla osób w 60 r.ż. i starszych;
 • The Health Promotion & Protection Fund- pomoc finansowa na projekty, które wspierają podstawową opiekę zdrowotną z naciskiem na promocję zdrowia;
 • The Health Support Fund – pomoc finansowa dla projektów w sektorze publicznym, w celu poprawy infrastruktury i usług zakładów dostawczych;
 • Public Information Fund – prowadzi seminaria na temat edukacji stylu życia ludności, w celu lepszego zarządzania i zapobiegania przewlekłych i innych chorób.

Bibliografia:

 1. Michał Leochnowski „Analiza rynku turystycznego Jamajki”, Kraków, 2009.
 2. Informator ekonomiczny – JAMAJKA, Ambasada RP w Caracas, 2011.
 3. http://www.projects-abroad.pl/kraje-docelowe/jamajka/
 4. http://www.who.int/
 5. Jamaica-health profile, WHO, 2011
 6. http://www.caracas.polemb.net/?document=140
 7. A Case Study of Jamaica’s Health Financing System and its Impact on the Performance of the General Health System, Anya Cushnie, Jamaica, 2009.
 8. Jamaica Helath system, Trevor Maccartney i wsp,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *