Systemy wynagradzania personelu medycznego

Identyfikacja personelu medycznego

Do grupy tej zaliczono osoby wykonujące te zawody, które występują w badaniach statystycznych oraz regulacjach prawnych jako zawody medyczne. Są to lekarze, dentyści, pielęgniarki, położne, farmaceuci i diagnostycy laboratoryjni. Ich wspólną cechą, poza związaniem z ochroną zdrowia, jest uregulowanie ustawowe statusu zawodowego. Istnieje też kilka grup zawodowych, które są mniej ściśle kojarzone z ochroną zdrowia, np. psycholodzy czy dietetycy. W każdym z tych przypadków możliwe i powszechne jest wykonywanie tych zawodów poza sektorem ochrony zdrowia.

Personel Medyczny

Źródło: http://medikar.pl/pl,index,klinika,kadra_medyczna

Powyższe wymaga stworzenia i utrzymania systemu wynagrodzeń, będącego pochodną wypracowanej polityki płacowej. Koszty płacowe mogą stanowić nawet do 70% kosztów całkowitych, co powoduje, że myślenie o wynagrodzeniu powinno być integralną częścią strategii sektora medycznego.

Wynagrodzenie pracownika

Stanowi ono finansowy ekwiwalent za świadczoną przez niego pracę, tym samym jest ważną częścią stosunków pomiędzy organizacją a jej kadrami.

System wynagrodzeń

 1. Pozwala organizacji jednoczyć nie zawsze zbieżne cele pracowników i samej jednostki.
 2. Zakłada stosowanie pensji zasadniczej oraz zespołu różnorodnych bodźców, np.:
 • premii,
 • prowizji,
 • dodatkowych urlopów,
 • indywidualnych ubezpieczeń,
 • specjalnych warunków pracy itp..

Części składowe systemu wynagrodzeń

Każda organizacja powinna opierać swoją politykę wynagradzania na 3 zależnościach:

 • koniunktury gospodarczej;
 • warunków w danym sektorze rynku pracy;
 • rzeczywistej podaży pracowników i poytu na nich.

Silna presja na podwyżki wynagrodzenia oraz wysokie obciążenia fiskalne (podatki, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe) sprawiły, że w miejsce zatrudnienia etatowego zaczęto zatrudniać personel medyczny, szczególnie lekarzy, w oparciu o umowy cywilno-prawne.

Wynagrodzenia w sektorze prywatnym są na ogół elastyczne, natomiast w sektorze publicznym są powiązane z odpowiednimi siatkami płac.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Główny Urząd Statystyczny, „Podstawowe Dane z Zakresu Ochrony Zdrowia w 2009r.”, Warszawa 2010 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1899_PLK_HTML.html
 2. Naczelna Izba Lekarska, http://www.nil.org.pl/
 3. „Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania.” Pod red. M. Kautscha. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *