Archiwa tagu: służba zdrowia w Portugalii

System ochrony zdrowia w Portugalii

Informacje ogólne i statystyczne o Portugalii

W Portugalii PKB na 1 mieszkańca wynosi 1797$. Wydatki na ochronę zdrowia w relacji do PKB stanowią odsetek ok. 10%, z czego większość, bo 70%, to wydatki publiczne.

Portugalia

System ochrony zdrowia Portugalii jako model budżetowy

W 2002 r. w Portugalii została przeprowadzona reforma służby zdrowia, która w znaczny sposób usprawniła dotychczasowy system opieki zdrowotnej.

Cechy modelu:

Narodowa służba zdrowia jest finansowana przez budżet państwa, głównie poprzez tradycyjne podatki. System opieki zdrowotnej oparty jest na 3 filarach:

 1. Narodowa Służba Zdrowia HNS (Servico Nacional de Saude).
 2. Publiczne i prywatne specjalne schematy ubezpieczeniowe dla określonych grup zawodowych (tzw. podsystemy, obejmujące zasięgiem ok. 20% populacji).
 3. Dobrowolne ubezpieczenia prywatne.

Organem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację polityki zdrowotnej jest Ministerstwo Zdrowia, które wykonuje obowiązki poprzez wydzieloną jednostkę – Centralną Administrację Systemu Zdrowia (ACSS). ACSS pełni także nadzór nad jakością usług świadczonych przez publiczne jednostki i opracowuje standardy.

Na poziomie regionalnym za zarządzanie odpowiada 5 regionalnych administracji zdrowia, które są finansowane przez budżet centralny. Podlegają im szpitale oraz specjalistyczne centra zdrowia. Tak więc obywatele Portugalii mogą wybrać pomiędzy państwową i prywatną służbą zdrowia.

Podstawą do otrzymania świadczenia z SNS jest karta NHS. Aby otrzymać kartę należy po podjęciu zatrudnienia zarejestrować się w Urzędzie Opieki Zdrowotnej, właściwym dla miejsca zamieszkania. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest potrącana z wynagrodzenia pracownika. Osoby bezrobotne, emeryci, osoby przebywające na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz na urlopie macierzyńskim nie opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Specjalistyczne leczenie, badania oraz leczenie szpitalne wymagają skierowania od lekarza ogólnego (funkcja gate keeper). Około 20% populacji wykupuje dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Sektor świadczeniodawców jest zdominowany przez jednostki publiczne.

Zakres świadczeń w opiece medycznej Portugalii

Zakres świadczeń objętych przez NHS:

 • renty dla niepełnosprawnych i emerytury;
 • zasiłki chorobowe i macierzyńskie;
 • ubezpieczenia zdrowotne;
 • zasiłki rodzinne;

Zakres opieki medycznej, wykonywanej przez Urzędy Opieki Zdrowotnej, obejmuje:

 • ogólną opiekę medyczną, w tym medycynę rodzinną, podstawową opiekę zdrowotną, pielęgniarstwo, szczepienia i niektóre badania diagnostyczne.

Zakres opieki szpitalnej obejmuje:

 • konsultacje ze specjalistami, opiekę podczas pobytu w szpitalu i pomoc w nagłych wypadkach.

Opłaty dodatkowe:

 • Nie ma żadnych opłat za pobyt w szpitalu.
 • Za wizyty lub zabiegi wykonywane w ramach NHS pacjenci wnoszą niewielkie opłaty (taxa moderatora) – nie dotyczy dzieci do lat 7.
 • W 2011r. opłata za konsultację u lekarza rodzinnego wynosiła 3 Euro, za wizytę w nagłym przypadku w szpitalu – 10 Euro.
 • Częściowo płatne są też leki wydawane na receptę – w zależności od rodzaju leku pacjent ponosi 30, 60 bądź 80% kosztu leku.
 • Cena standardowej prywatnej wizyty lekarskiej wynosi ok. 65-100 Euro, doba w prywatnym szpitalu – 150-250 Euro.

Szpitalnictwo w Portugalii

W Portugalii działają 2 główne typy szpitali:

 • centralne;
 • ogólne okręgowe.

Z 15 szpitali centralnych, większość zlokalizowana jest w Lizbonie, Porto i Coimbra. Świadczą one większość usług specjalistycznych. Szpitali okręgowych jest 38. Prowadzą one wszystkie niezbędne specjalności, świadczą usługi szpitalne i ambulatoryjne. Około 83% łóżek szpitalnych należy do sektora publicznego. Pozostałe są prowadzone przez instytucje prywatne charytatywne lub komercyjne.

Budżety szpitali oparte są o dane historyczne. Budżet historyczny bazuje na poprzednim roku z uwzględnieniem inflacji. Od połowy lat 90, budżet jest modyfikowany przez liczbę punktów DRG.

Formą wynagrodzenia lekarza POZ w Portugalii jest pensja za posiadany etat.

BIBLIOGRAFIA:

 1. A. Kozierkiewicz, Jednorodne grupy pacjentów. Przewodnik po systemie, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Warszawa, 2009.
 2. J. Kalecińska, I. Herbat.: PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata, Dobre Praktyki PPP, Warszawa, 2011
 3. Demography report 2010 — Older, more numerous and diverse Europeans, European Commission.
 4. Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Doradca EURES Beata Chrościńska, 2011.